Privacyverklaring BewustZijnenzo

BewustZijnenzo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. BewustZijnenzo gaat zorgvuldig om met de gegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. In deze verklaring lees je hoe bewustZijnenzo omgaat met de betreffende informatie en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt.

Persoonsgegevens die BewustZijnenzo verwerkt
BewustZijnenzo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze nieuwsbrief. BewustZijnenzo verwerkt persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam en mailadres.
Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens bestaat uit het verzenden van e-mails naar desbetreffende.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
BewustZijnenzo bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn en vervolgens verwerkt of zolang als bij wet verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
BewustZijnenzo verstrekt geen persoonsgegevens aan derde.

Cookies, of vergelijkbare technieken
BewustZijnenzo maakt alleen gebruik van analysetools Google Analytics. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd en gegevens delen is uitgeschakeld. Ook wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
BewustZijnenzo heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van eventueel vermeldde link- of paginaverwijzingen op www.bewustzijnenzo.nl en is hier ook niet verantwoordelijk voor.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BewustZijnenzo.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
BewustZijnenzo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bewustzijnenzo.nl

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bcc-balk) zijn opgenomen.
De ernst van een datalek is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de omvang en de aard van het lek (het aantal betrokken personen en/of aantal gegevens); de kans dat een lek ook daadwerkelijk tot schade zal leiden.
Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Met dit privacybeleid stellen we je op de hoogte over de manier waarop BewustZijnenzo omgaat met jouw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, neem dan contact op met: www.bewustzijnenzo.nl email: info@bewustzijnenzo.nl

BewustZijnenzo
KVK: 80432182
Tel: 06-46346233

Deel dit op social media 🙏